آتورواستاتین با نام تجاری لیپیتور متعلق به گروهی از داروها به نام کوآ موارد مصرف درمان هیپرکلسترولمی و کاهش چربی خون البته هرچند تأثیر اصلی آتورواستاتین آتورواستاتين به سرعت از مجراي گوارش جذب مي شود فراهمي زيستي مطلق دارو حدود است عوارض آتورواستاتین عوارض آتورواستاتین عوارض آتورواستاتین چیست ...